errors-in-excel-functions
errors-in-excel-functions

در نرم افزار اکسل گاهی پس از نوشتن فرمول، مقداری را می بینید که با یک نماد # آغاز شده است که نشانگر یک خطا در فرمول نویسی است. مجبورید فرمول (یا سلولی که در فرمول به آن ارجاع شده) را اصلاح کنید تا این خطا در اکسل خطا رفع شود.

اگر کل سلول را با چند نماد # پشت سر هم ببینید، بیانگر جا نشدن محتویات سلول در آن است که با پهن تر کردن ستون آن سلول (یا کلیک دوبل روی لبه ی سمت راست هدر ستون آن)، مشکل حل می شود.

گاهی نیز اکسل اجازه ی ورود فرمول نادرست را نمی دهد؛ مانند فرمول زیر که پرانتز فرمول، بسته نشده است:

=A1*(B1+C2

اگر اصرار به نوشتن این فرمول در اکسل را داشته باشید، اکسل باز ماندن پرانتز را هشدار می دهد و پیشنهاد آن را نیز به شما می دهد. با وجود درست بودن پیشنهاد اصلاحی اکسل، همیشه نمی توان آن را درست قلمداد کرد و درستی آن بستگی به خواسته ی شما از فرمول دارد.

در زیر، انواع خطاهایی را که ممکن است در سلول دارای فرمول در اکسل نمایش یابد، می بینید. اگر سلولی که در فرمول به آن ارجاع داده شده، دارای یک مقدار خطا باشد، ممکن است فرمول نیز مقدار خطایی را بازگرداند. این خطا را effect ripple یا “تاثیر موجی” می نامند؛ خطای واحدی که مسیر بروز خطا را، در سلول هایی که دارای فرمول هایی وابسته به آن سلول است، باز می کند.

مقادیر خطاهای اکسل

مقدار خطاتوضیح
#DIV/0!فرمول سعی دارد مقداری را تقسیم بر صفر کند. معمولا وقتی رخ می دهد که قرار است مقداری بر سلولی که خالی است تقسیم شود.
#NAME?در فرمول، از نامی که اکسل نمی شناسد استفاده شده است. اگر نامی که در فرمول به کار رفته، حذف شود یا اگر در متن های نوشته شده در فرمول، گیومه ها بسته نشود، رخ می دهد.
#N/Aفرمولی که مستقیم یا غیرمستقیم به سلولی ارجاع دارد که از تابع NA به نشانه ی موجود نبودن داده ها استفاده می کند. یعنی فرمول یا تابع درونش نتواند داده های رفرنس داده شده را بیابد. برخی توابع (مانند VLOOKUP) نیز می تواند منجر به این خطا شوند.
#NULL! فرمولی که از تقاطع دو محدوده ی تقسیم ناپذیر استفاده می کند، این خطا را تولید می کند. (در ادامه ی این فصل، با این مفهوم آشنا خواهید شد.) مانند وقتی که در فرمولی که به چند محدوده رفرنس دارد، به جای کاما، از یک فاصله استفاده شود.
#NUM!مشکلی که با یک مقدار موجود وجود دارد؛ برای نمونه، یک عدد منفی در جایی که باید عددی مثبت باشد. به بیانی، داده های عددی فرمول، برای نوع عملگر آن بی اعتبار باشد.
#REF!فرمول به سلولی ارجاع دارد که معتبر نیست؛ مثلا سلول از کاربرگ حذف شده است.
#VALUE!فرمول دارای نوع نادرستی از آرگومان یا عملگر باشد. عملگر (operand)، مقدار یا رفرنس سلولی است که یک فرمول برای محاسبه ی نتیجه، استفاده می کند.

 

No votes yet.
Please wait...