مطالب تصادفی

داده کاوی چیست؟ داده کاوی یا کشف دانش از داده به...

این موضوع خیلی عجیب نیست که داده کاوی به عنوان یک موضوع مربوط به رشته های مختلف علمی (میان رشته ای) را می توان...