مطالب تصادفی

سرمایه انسانی ؛ دارایی نامشهود سازمان

سالهای زیادی است كه مدیریت منابع انسانی كانون اصلی توجه رویكردهای مدیریتی قرار رفته‌است. به عقیده بر آن است كه منابع انسانی بنگاه اقتصادی...