create-new-file-in-excel

مجموعه شورتکات اکسل: ایجاد کردن workbook جدید

این شورتکات برای ایجاد کردن یک فایل جدید در اکسل بکار می رود:NCtrlN ⌘اینجا کلیک کنید
ایجاد-فایل-جدید-در-اکسل

مجموعه شورتکات اکسل: باز کردن یک فایل در اکسل

این شورتکات برای باز کردن یک فایل در اکسل بکار می رود:OCtrlO ⌘اینجا کلیک کنید

مطالب تصادفی

ارزش گذاری شرکت چیست و چه روش هایی برای تعیین ارزش...

انتخاب یک رویکرد یا مدل ارزشگذاری جهت پاسخگویی به نیاز استفاده کننده از جمله مواردی که تحلیلگران در دهه اخیر به آن توجه بسیاری...